Nacianolismus, Internacianilizmus!

Go down

Nacianolismus, Internacianilizmus!

Témanyitás  fulopbela on Kedd Szept. 06, 2011 1:21 am

Ezt a témát nem árt egyik nagy klasszikusunkkal kezdeni: A magyar szó még nem magyar érzés, az ember, mert magyar, még nem erényes ember, és a hazafiság köntösében járó még korántsem hazafi. S hány ily külmázos dolgozik a haza meggyilkolásán..." "Hallgatni, amikor beszélni kell, szintoly nagy hiba, mint beszélni, mikor inkább hallgatni kellett volna." /Gróf Széchenyi István/

Baloldali kereszténység? Bizony ez nem más mint fából vaskarika. Nemzeti Újságot, Nemzeti hagyományaink, Nemzeti ereklyéink, szimbólumaink emlegetése — úgymond — „ezek sértik a baloldali keresztények érzékenységét.” A baloldal csakis internacionalista lehet.- Hisz nem véletlen hogy a himnuszuk az internacionálé. Ha a „baloldali” szót abban az értelemben vesszük, ahogy azt a marxisták évtizedeken át át belénk sulykolták, azaz „baloldalin” egyszerűen „haladó szelleműt” értünk, akkor első pillantásra úgy tűnik: lehet baloldali kereszténységről beszélni. Ebben az értelemben a baloldali keresztény annyit jelentene, mint olyan keresztény, aki a haladásnak elkötelezett.
Ha azonban alaposabban végiggondoljuk, voltaképpen mit is jelent az a sokat emlegetett szó, a ,,haladás", akkor a kérdés sokkal bonyolultabbá válik. Filozófiai értelemben a haladás a cél egyre nagyobb mértékben való megközelítését jelenti. Így a cél felé igyekvő futó és gyilkossági szándékát kivitelező bűnöző egyaránt „halad”, hisz ez is, az is egyre jobban megközelíti a saját célját. Világos tehát, hogy a „haladás” önmagában véve sem nem jó, sem nem rossz; jóvá vagy rosszá a célja teszi. Nem elég azt nézni, hogy valaki, vagy valami halad, hanem az a lényeg, hogy mi felé halad, milyen cél megvalósításán fáradozik.
Ha egy politikai irányzat az új ígéretével lép fel, ha bemocskol és besároz mindent, ami a múlt hagyománya, és soha nem hallott „világboldogító” eszmékkel lép az emberiség, illetve egy nép elé, mint tette azt a liberalizmus, majd a bolsevizmus — pusztán azért, mert újat hirdet, mert új célokat tűz ki, mert új útra lép, nem tekinthető jobbnak, igazabbnak, szebbnek, mint a korábbi felfogás. Nem elég azt tudni, hogy „haladó”, hiszen minden eszmerendszer halad valamilyen cél felé — azt kell megfontolni, hogy milyen az a cél, amit meg akar valósítani. A cél dönti el, hogy üdv vagy átok lesz az emberiség számára.
Ha mindezt megfontoljuk, láthatjuk, hogy értelmetlen, semmitmondó „haladó szellemű” kereszténységről beszélni. Baloldali keresztény — az általános szóhasználat szerint — valójában a bolsevista vagy liberális szellemiségű keresztényt jelenti.(ami fából vaskarika)
A bolsevizmus a maga ateizmusával (ISTEN tagadásával), a magántulajdon tagadásával és a család relativizálásával a keresztény világnézet egyszerű tagadását jelenti. Kereszténység és bolsevizmus — tűz és víz. Nyilvánvaló, hogy nem lehet bolsevista, aki keresztény.
Azonban az egyén korlátlan szabadságát hirdető és a közösségi kötelességeket figyelmen kívül hagyó liberalizmus sem fér össze a kereszténység világnézetével. A kereszténység az egyén értékeit nem tagadja, sőt kimondja, hogy minden ember Isten gondolatának megvalósulása, s ezért minden egyes ember egyszeri és megismételhetetlen értéket képvisel. Az egyes embert olyan magaslatra helyezi, amilyenre egyik más világnézet sem. Emellett azonban rámutat arra is, hogy az ember közösségi lény is, s mint ilyen közösségi jogai és kötelességei is vannak. Magántulajdona szent és sérthetetlen — de csak egy bizonyos határig. A magántulajdonnak határt szab a közjó, más ember kárára senki sem lehet gazdag, mert a földet az Isten elsősorban az egész emberiségnek teremtette, ezért csak másodlagos az egyes ember tulajdonjoga, amely nem akadályozhatja meg a többi ember boldogulását.
A keresztény ember — ha hű világnézetéhez — nem lehet sem bolsevista, sem liberális. Nem lehet tehát „baloldali”. Hát milyen lehet? Csakis keresztény, nemzeti szellemű! S ezt az irányzatot ma jobboldalinak nevezik. Bátran kimondhatjuk tehát, hogy a keresztény ember csakis jobboldali lehet!
Azt, hogy a keresztény embernek nem csak általában kereszténynek, hanem nemzeti szelleműnek is kell lennie, onnan tudhatjuk, hogy a valóságban nincs és nem is lehet „általában” keresztény senki sem, hiszen mindig az adott élethelyzetben valósulnak meg az egyetemes értékek. A keresztény értékeket minden ember csak saját létformájának megfelelően tudja megvalósítani. Egy magyar ember vagy magyar szent lesz — vagy semmilyen szent! (Ugyanígy van ez más népeknél is). Ezért más népek nemzeti érzéseit is tiszteletben tartjuk; nem vagyunk soviniszták.
Zrínyivel együtt büszkén valljuk: „Egy nemzetnél sem vagyunk alábbvalók!”
Nem akarjuk majmolni sem Ázsiát, sem Amerikát, sem Afrikát, a Közel-Keletet meg pláne nem, hanem magyar múltunk kultúrkincseiből akarunk táplálkozni!
Tehát csak azt tanácsolhatom: ne féljen a nemzeti gondolkodó, nemzeti értékeinket terjeszteni, azt bárhol nyíltan felvállalni nyilvánosan terjeszteni a Nemzeti értékeinket, ne féljen megvallani azt, hogy nemzeti érzésű! Ha magyarnak születtünk, csak egy utunk van az Isten felé: a keresztény-magyar nemzeti világnézet útja! Az igaz keresztény helye ezen az oldalon van! mert különben elveszünk a bolsevik liberalizmus, internacionalizmus mocsarába.


fulopbela

Hozzászólások száma : 25
Join date : 2011. Jul. 25.

Felhasználó profiljának megtekintése

Vissza az elejére Go down

Re: Nacianolismus, Internacianilizmus!

Témanyitás  munkasor on Kedd Szept. 06, 2011 10:28 pm

Gratulálok az íráshoz, az egyértelmű és világos, jóllehet mint ahogy írod ez bántsa a ,,baloldali keresztények " érzékenységét. én egyszerűbben definiálnám Internacionalista az a társaság aki jeles napjaikon önfeledten énekli az internacionálét, míg a nemzeti himnuszt esetleg meghallgatja.Ime a jeles társaság ha azt anarnám érzékeltetní hogy vajon milyen egy nemzetí gondolkodó akkor azt Ady Enre verse híven tükrözi:
Föl-földobott kő, földedre hullva,
Kicsi országom, újra meg újra
Hazajön a fiad.

Messze tornyokat látogat sorba,
Szédül, elbusong s lehull a porba,
Amelyből vétetett.

Mindig elvágyik s nem menekülhet,
Magyar vágyakkal, melyek elülnek
S fölhorgadnak megint.

Tied vagyok én nagy haragomban,
Nagy hűtlenségben, szerelmes gondban
Szomoruan magyar.

Föl-fölhajtott kő, bús akaratlan,
Kicsi országom, példás alakban
Te orcádra ütök.

És, jaj, hiába mindenha szándék,
Százszor földobnál, én visszaszállnék,
Százszor is, végül is.

Vagy álljon itt József Attila hazafias verse.Ime a vers Sajnos a mű keletkezésekor is időszerű volt, sajnos a mai napig időszerű maradt.

munkasor

Hozzászólások száma : 32
Join date : 2011. Jul. 27.

Felhasználó profiljának megtekintése

Vissza az elejére Go down

Ez már maga a vég kezdete vagy esetleg maga a vég !

Témanyitás  donkihote on Vas. Május 29, 2016 9:12 pm

Ez már maga a vég kezdete vagy esetleg maga a vég de minden bizonnyal európára egy hosszú agonizálás következik.  Hogy az agóniából lesz-e felébredés vagy mi is elsüllyedünk a nagy süllyesztőbe.
Karnyújtásnyira vagyunk a lll-ik világháborútól vagy tán mát meg is kezdődött.
Nem látjuk a háborút. Nem láttuk sohasem. Ha azt hittük, látjuk, akkor is csak akartuk.
A háború már zajlik. S az elhízott, tokás Európa, amely elveszítette önmaga lényegét már régen, most sem lát semmit. S mert nem lát semmit, hívja, kérleli, önként beereszti a háborút, akarja, szereti, dédelgeti, és jognak, humanizmusnak, morális kötelességnek becézi.
Európa elhagyta valahol, a futurisztikus, tudományos, boldog és egyenlő és politikailag korrekt jövő felé menetelés közben a kereszténységet, de most a háborút a kereszténység parancsára hivatkozva csalogatja kebelére.
Jakobinusok a kihalt templomokban, csizmájuk talpán vér, ürülék és sár. És a pápa bizony gügyögve asszisztál…
A világ pedig, amely nem A NYUGAT része, felrobbant.
Felrobbant, mert A NYUGAT évszázadokon át hordta alá a gyú-anyagot.
Vannak, akik szerint ez a jogos büntetésünk.
Internacionalisták  szerint ez maga az áldás.
A cél az Európai Egyesült Államok megteremtése, hiszen őszerintük ez a válasz minden problémára.
Az Európai Egyesült Államok útjában pedig a nemzetállam áll.
Tehát a nemzetállamot le kell bontani.
Lebontani pedig nehéz és fáradságos munka ezért a Liberálisok ezt a munkát a muzulmánokra bízza.
El kell hozzá hordani a hiteket. A hagyományokat. A múltat.
Normálissá kell hazudni minden abnormálist.
Szét kell szakítani a megszokott társadalmi kapcsolatokat és a családokat.
Meg kell kérdőjelezni mindent, ami megkérdőjelezhetetlen.
Ki kell tudni mondani, hogy még a nemed sem az, aminek születtél.
És persze el kell hagyni Istent.
„Aki lemond Istenről, annál szigorúbban ragaszkodik a morálba vetett hitéhez” – vallotta Nietzsche.
A Liberálisoknak ezt is sikerült felforgatnia a hosszú menetelés során.
Úgy mondtunk le Istenről, hogy közben megszüntettük a morális skrupulusokat is, és ki mertük mondani, jó hangosan: mi vagyunk az Isten!
Ezt mind-mind meg kellett tenni, hogy lebontsuk a nemzetállamot.
S a nagy mű végső fázisa most következik: most még be kell engedni Európába sok-sok millió migránst, hogy végképp eltüntessük a „haladás” útjában álló gyalázatost, az évezredek alatt megformált nemzetállamokat. Mindezt a végső cél megvalósítása érdekében kell megtenni.
Mégpedig az ÚJ VILÁGREND érdekében.
Van tehát, aki szerint büntetés, ami történik, s van, aki szerint a tudományosan megalapozott jövő szükségszerű velejárója.
„A tudományos világszemlélet: a tudomány iránti pszichológiai szükséglet kritikája. Az érthetővé-tevés-akarása; a praktikussá-, hasznossá-, kizsákmányolhatóvá-tevés akarása. Egyedül az érték az, ami számolható és kiszámítható. Az átlagos embertípus mennyiben akar túlsúlyra jutni eközben.
Félelmetes, ha még a történelmet is kisajátítják ily módon – a fölényben lévő birodalmát, azét, aki ítélkezik. Milyen ösztönöket szublimál!”
Nietzsche szavai ezek is, a Kései hagyaték jegyzeteiből. És igen… Csak ennyit dadoghatunk, hogy igen.
Csak a háborút nem látjuk, még mindig nem.
Pedig a háború zajlik, és közeledik, feltartóztathatatlanul.
Istenem, pedig élhetnénk békében is, élhetnénk boldogan.
Csak a mértéket kellene újra megtalálni. Mértéket élvezetben, szenvedésben, életben és halálban, mértéket a pusztításban és a teremtésben, mértéket a hitetlenségben és a hitben, mértéket rögeszmékben, mértéket szaporaságban és meddőségben.
Mértéket a tagadásban. S mértéket a szabadságnak hazudott káoszban és önsorsrontásban.
Közeledik a háború, feltartóztathatatlanul.
Határokhoz érkezik, ott áll, ordít, tüntet, sír, mórikálja és sajnáltatja magát, összevarrja a száját és emeli az öklét. És így előbb-utóbb áthág, átfolyik mindenen.
Jön. És ahogy közeledik, lassan lemászik a képről a lomha szörny, a polgárháború előérzete is.
Mert polgárháború is lesz.
Mert előbb-utóbb valaki majd nem tűri tovább, és bosszút fog állni.
Tönkretett életéért, megerőszakolt gyermekéért és feleségéért, vagy éppen „csak” a feldúlt, ezeréves nemzetállamáért. S a bosszú bosszút szül, és minden iszony valósággá válik.
És lesznek, akiknek majd arra is lesz magyarázatuk, és akik majd akkor is azt fogják mondani, hogy mi szégyelljük magunkat.
Őket kellene megfosztani minden hatalmuktól. Hogy élhessünk békében, nyugalomban, ezeréves hagyományaink között. És eldönthessük, mint mindig, hogy kikkel akarjuk megosztani életünk színtereit.
Mert ez az egyik legősibb jussunk. És most el akarják venni tőlünk ezt is azok, akik hozzák, hívják, csalogatják a háborút.
Ha hagyjuk, magunkra vessünk. Ha a világ elkövetkezendő jövőjéről többet akarsz tudni akkor nézd meg ezt a linket: http://avilagtitkai.com/a-globalis-hatterhatalom-hamarosan-kirobbantja-a-harmadik-vilaghaborut/

donkihote

Hozzászólások száma : 156
Join date : 2011. Jul. 27.

Felhasználó profiljának megtekintése

Vissza az elejére Go down

SZELLEMI ÉS FIZIKAI ROTHADÁSUNK OKOZÓJA: A LIBERALIZMUS!

Témanyitás  idegen on Szer. Szept. 07, 2016 2:11 am


Gennyes fekélyek borítják nemzetünk testét, bűze, akár a hullaszag terjeng a légtérben. Gyermekeink, a jövő generációja pedig rendeltetését elvesztetten bolyong a fertőben. Az utcákon járva minden pillanatban elénk tárul az a szélsőséges állapot, melyet csak a fent említett módon tudunk definiálni. A kórság, miután megtámadta az elméket, a fizikai testet is ostrom alá vette. Nevezhetjük ezt a szellemi elkorcsosulás fizikai vetületének is.

A torzszülöttek térnyerését nagymértékben elősegítette a társadalmi közöny és hamis humanizmus, amelyek kiengedték a szellemet a palackból. Láthattuk már elégszer ezeket a haramiákat, narkotikumoktól megrészegülten, amikor a jogaikat követelik. Jó néhányszor láttuk az emberi mivoltából kivetkőzött, szánalmas bandát, amikor férfi léttükre női ruhában táncoltak a fővárosban, hogy botrányt okozzanak. Szemügyre vettük őket, amikor a nácik ellen tiltakoztak és a magyarokat gyalázták, miközben kunbélákat meg gerőernőket éljeneztek.

Ők voltak, akik az illegális bevándorlók “Isten hozott!” feliratú molinókkal üdvözölték a Keleti pályaudvarnál és etették itatták a hazánkba érkező, két lábon járó fenevadakat, miközben a magyar hajléktalanokat elzavarták az ételosztásukról. Tudjuk azt is, hogy leghatásosabb fegyverük, a média által olyan károkat okoznak, melyeket az emberiség legszörnyűbb gaztetteihez tudunk sorolni. Televíziós és rádióspatkányok acsarkodnak a népünk ellen, propagálva a mértékek nélküli testi élvezetek hajhászását és a normális értékrend elutasítását.


Hogyan jutottunk idáig? Hogyan jutottunk el erre a szintre, melynek fokmérője a legsötétebb pöcegödör? Olyan szinten vagyunk a trágyalében, ahol a család, mint nemzetet megtartó erő, ódivatúnak van kikiáltva és nevetség tárgyát képezi. Pedig kizárólag családra lehet építeni erős nemzetet. Az emberiség ellenségei ezzel tökéletesen tisztában vannak, ezért mocskolnak mindent, ami a hagyományos család intézményére utal. Annyira beteg lett világunk, hogy már nem tudunk különbséget tenni jó és rossz között. Elszakítjuk magunkat ősi örökségünk szent kapcsaitól és zuhanunk alá, a megsemmisülés pokoltüzébe. Félünk tán kiállni a hagyományok mellett, rettegünk kiállni amellett, amik valójában mi vagyunk?

Megállapíthatjuk mindezek ismeretében, hogy a liberalizmus fedőnevű, sátáni szellem nem kizárólag rombol és zülleszt, hanem félelemben tartja a társadalom normálisnak mondható részét. Félelemben és rettegésben, hiszen a liberális téboly következtében született, emberellenes törvények vagy szankciók életbe léptetésének hatására, a társadalomban tapasztalható félelem felerősödött, a közöny pedig széleskörűvé vált.


Az értékek megbecsülése és ápolása anakronisztikussá vált, a hierarchiát pedig felváltotta egy olyan tömegszellem (inkább csordaszellem), mely az értékek helyére abnormális szemetet helyezett. A liberalizmus, akár a pokol földi helytartói azon mesterkednek, hogy a multikultúra kondérjába főzzön bele, mindent, ami nemzeti. Első számú feladatuk a fiatalok kozmopolitává tétele, ezután pedig a totális elkorcsosítása.

Nincs szellemiség – ha egyáltalán a liberalizmus annak nevezhető – mely pusztítóbb lett volna. Rombol, pusztít, gyilkol, fertőz, megmérgezi magyarságunk, akár a többi nemzetet is a földön.

Védekeznünk kell! Nem állhatunk félre! Az elszabadult szellemet nekünk kell visszakergetnünk a palackba és a pokolba hajítani. Az idők végezetéig ott kell szenvedjen, azokért a bűnökért melyeket okozott.

idegen

Hozzászólások száma : 72
Join date : 2011. Jul. 27.

Felhasználó profiljának megtekintése

Vissza az elejére Go down

Egy pár mondat a demokráciáról.

Témanyitás  gyorgy on Szer. Nov. 09, 2016 9:19 am

Egy pár mondat a demokráciáról.
Azok az emberek, akik nem hajlandóak tiszteletben tartani a választók akaratát, megkérdőjelezik a többségi döntés jogosultságát, azok valójában a demokrácia igazi ellenlábasai.
Egy demokratának a demokrácia és az adott választási rendszer nem csak addig számít legitimnek, amíg számukra megfelelő a végkimenetelt eredményez.
A demokrácia ilyen, ha valaki pedig nem tudja betartani a demokrácia szabályait,
képtelen méltósággal viselni a vereséget, akkor felesleges annak az éber őreként tetszelegni.
Mint láthatjuk a liberalizmus hívei elszakadtak a valóságtól, elszakadtak az átlagemberek világától.
Az emberek többségét nem elvont ideák vezérlik, hanem az, amit maguk is megtapasztalnak a hétköznapjaik során.
Ami valóban számít az az, hogy mi történik a gazdaságban, lesznek-e új munkahelyek, biztonságban élhetnek-e a saját országukban.
Ez az, amit a liberálisok képtelenek felfogni.
Világviszonylatban a nemzetben gondolkodók a nemzetállamok győzelme a vég kezdete lehet, de nem a demokráciáé, hanem a liberális internacionalista véleménymonopóliumé.

gyorgy

Hozzászólások száma : 167
Join date : 2011. Jul. 27.

Felhasználó profiljának megtekintése

Vissza az elejére Go down

Marx és a mai követői a következő fogalmaktól is végleg meg akar szabadulni.

Témanyitás  gyorgy on Hétf. Május 07, 2018 6:47 pm

2018 május elsejére Brüsszelbe Kínából megérkezett Marx Károly szobra.
A EU ideológiai példakép szobránál ünnepi megemlékezést tartott az EU képviselők Marx követői.
Ünnepi beszédet mondott az EU- nevében Jean-Claude Juncker

Marx és a mai követői a következő fogalmaktól is végleg meg akar szabadulni.

1. A család. Bár ő maga is beismerte, hogy ez nehéz lesz, hiszen még a legeltökéltebb forradalmárok is felszisszennek az ötlet hallatán. A család azért zavarta Marxot, mert az szerinte a magántulajdonon alapul, a család legfejlettebb és legkiterjedtebb formájában pedig maga a burzsoá (tőkés) család. Remélte, hogy a család intézményét a magántőkével együtt lehet majd megszüntetni.

2. Egyéniség. Az egyéniség Marx szerint a kapitalizmus mesterséges találmánya, társadalmi konstrukció. A probléma itt is a tőkéhez kötődik: míg a tőke független és egyénisége van, addig a dolgozók függő helyzetben vannak, és nincs egyéniségük és szabadságuk. A tőkés egyéniség szerinte az egyenlőség útjában állt.

3. Örök igazságok (kivéve saját osztályharc-elméletét). Minden kor uralkodó gondolatai az uralkodó osztály ideái – vélte. A kommunizmus majd eltörli az örök igazságokat, a vallást és az erkölcsöt, így nem lesznek többé népbolondító ideák és ideológiák.

4. A nemzetek. Ha a dolgozó proletárok társadalmi csoportja megerősödik, átveheti majd a nemzet irányítását. Ez lesz az első lépés, amely a nemzetek megszűnéséhez vezet majd. Nincs szükség nemzeti törésvonalakra, hiszen a dolgozó embernek meglátása szerint nincs nemzete.

5. A múlt. Marx szerint a múlt csupán a gazdagok figyelemelterelő hadműveleteinek része, a dolgozók felemelkedésének egyik akadálya. Nem lehet, hogy a múlt uralja a jelent, ahogyan az a kapitalista társadalomban történik, a jelennek kell uralnia a múltat – gondolta a hírhedt filozófus.***

gyorgy

Hozzászólások száma : 167
Join date : 2011. Jul. 27.

Felhasználó profiljának megtekintése

Vissza az elejére Go down

Re: Nacianolismus, Internacianilizmus!

Témanyitás  maczkaijozsef1 on Hétf. Május 21, 2018 10:13 pm

A tudatlanság és a tájékozatlanság az nem bűn a pártállami utód és a liberális talpasainál, az egy szükséges állapot.

Soros György 1990-ben eligazítást tartott a pártállami utód és a liberális elitjének: Soros György elmagyarázta a pártállami utód és a liberális elitjének:. Az embereket le kell szoktatni a gondolkodásról, s arról, hogy a történésekben felfedezzék az ok-okozati kapcsolatokat.
Ennek érdekében a liberális vezetők egyszerűen kell megfogalmazzák az üzeneteiket, már-már infantilis módon, minimális szókinccsel, rövid mondatokban.
A hallgatóság ily módon megszokja a felületességet, naiv lesz és hajlamos a hamis információs beetetések elfogadására.
A liberális bolsevikokat a lehető legnagyobb tudatlanságban és műveletlenségben kell tartani, mert így nem lesznek motiváltak magasabb ideálok és összetettebb tervek megvalósításában.
Ezért le kell butítani az oktatásügyet, azt korrupttá kell tenni, és a működésképtelenség küszöbére kell süllyeszteni.
Egy ilyen iskolarendszer a közvélemény manipulálásának ideális eszköze.
A pártállam utód és a liberális elit ezt magukévá tették és felállva tapsolták a nagy ember útmutatását.
Ezért nem véletlen hogy a pártállami utód és a liberális talpasok egy két mondatban írják le a véleményüket.
Mivel többségük hadi lábon áll a szöveg értő olvasással ezért az öt mondatot meghaladó írásokat el se olvassák.
De minek is küszködnének az olvasással hisz az írás tartalmát úgysem értenék meg.

maczkaijozsef1

Hozzászólások száma : 56
Join date : 2014. Jul. 06.

Felhasználó profiljának megtekintése

Vissza az elejére Go down

Európa és a világ sorsa Trump-Soros harcán dőlhet el.

Témanyitás  donkihote on Szer. Júl. 18, 2018 5:45 pm

Európa és a világ sorsa Trump-Soros harcán dőlhet el.

Trump attól tartva, hogy hogy Soros mint a globális hatalom helytartója „képes elpusztítani a világot”,
Soros napjainkra megduplázza erőfeszítéseit és dollármilliókat fordít arra, hogy ellene menjen mindannak, ami mellett Trump kiáll.

Trump célja a liberális-globalista új világrend lerombolása, melynek felépítésén a globális hatalom Soros helytartó, a csapatával évtizedeken át dolgozott dolgozik.

Trump gondosan felügyelve akarja a keresztény erkölcsök és értékek visszatérését az amerikai társadalomba,
Mely ideák kártékonyak az ateista milliárdos Soros szemében.

Soros szemszögéből nézve Trump valóban elpusztítja a liberális ateista világot, ideológiailag.
Soros szerint, Trump nem az új világrend felé mutat utat.

Obama, akit Soros Fehér Házi helyettesének nevezhetünk, olyan világ felépítésén dolgozott, ahol az Egyesült Államok fejet hajt az ENSZ előtt több kulcsfontosságú kérdésben, mint pl. az éghajlatváltozás vagy a fenntartható fejlődés menetrendje, előrevetítve az új multilaterális világot, amely közelebb hozza a nemzetközi kapcsolatokat egy úgynevezett „világkormányhoz”, amely amerikai befolyás alatt állna.

Obama-Soros elképzelés az volt, hogy a média minden ellenfelük ellen totális támadást indít, és rasszistának, fasisztának, uralkodó fehéreknek bélyegezzék őket, mert másképp merészelték képzelni a jövőt.

Trump, aki elkötelezetten harcol az Obama-Soros általuk hagyott örökség ellen.

Trump, szüntelenül azon dolgozik, hogy megszűnjenek a szélsőséges különbségek, valamint jóvátegye mind azt a sok történelmi rosszat, melyről őszintén hiszi, hogy Obama, Soros és a többiek követték el.

Trump szerint az Obama-Soros tandem hátrányos helyzetbe hozták Amerikát az egyenlőtlen kereskedelmi ügyleteikkel, valamint számtalan más, tisztességtelen kötelezettségvállalással.

Mindent egybevetve, ezt a globális újrakalibrálást amit Trump elkezdett nyugodtan nevezhetjük a „Világügyek Forradalmának”, az amerikai politikában megjelent új gondolkodás miatt.”
Ebben a harcban Trump Orbán Viktorban látja a szövetséget.
Ezért fontos hogy a nemzetben gondolkodók feladata hogy a saját személye, családja és a saját települése ügyein munkálkodjon.
Ahol az a három egység rendbe van ott az ország is rendbe van.
Ahol viszont a polgárok a liberálisok által bedobott ország világ dolgairól szóló gumicsonton rágódnak ott semmi sincs rendben.

,,Amikor megjelenik a földön egy intelligens ember,
arról lehet felismerni,hogy az összes hülye ellene szövetkezik".
/ Jonathan Swift /

donkihote

Hozzászólások száma : 156
Join date : 2011. Jul. 27.

Felhasználó profiljának megtekintése

Vissza az elejére Go down

A,,baloldal" és az antiszemitizmus.

Témanyitás  erdeklodolakos on Szer. Aug. 22, 2018 9:29 pm

A rendszerváltás utáni Magyarországon, ha bárminemű nemzeti ügy felmerült, legyen szó akár Trianon-emlékévről, Szent István-napról, vagy akár egy turulszobor felállításáról, akkor az éppen ügyeletes baloldal folyamatosan kijátszotta a mindig kéznél levő antiszemita kártyáját, fasizmust, nácizmust kiáltva vertek éket a magyar társadalom szövetébe. A zsidóság rendre elfogadta az ügyeletes áldozat szerepét, és önmaguknak is hazudva sokszor azt hajtogatták, hogy a konzervatív nemzeti oldal minden tagja veretes antiszemita. Becsapták saját magukat, a zsidó közösségek pedig a liberális közvélemény nyomásának engedve elkezdtek félni a konzervatív oldaltól. Pedig hatalmas szerepük volt a magyarországi polgári, konzervatív gondolkodás kikristályosításában. Évtizedeken át egyszer sem gondoltak abba bele, hogy ők csak a biodíszletet adják a nemzeti érzelmet nyomokban sem tartalmazó baloldal pitiáner politikai játszmáihoz.
Mi az, hogy antiszemitizmus?

A magyar társadalom szerkezetén belül kétféle antiszemitizmus figyelhető meg, az egyik a meglévő, a másik a gerjesztett. A baloldal 28 éven át (a kommunista időket felesleges számításba venni) tudatosan, jól meghatározott érdekből gerjesztette az antiszemitizmust. Hiszen a népszerűtlen és a magyar társadalom zömének a szemében ellenszenves baloldali politikusok zsidó vezetők általi legitimációja (ez szintén jól felfogott érdekből történt) többek között maga után vonta a magyar zsidóság megbélyegzését is. Csak egy példa: Gyurcsány Ferenc kiállása a zsidóság mellett egyértelműen az utóbbiaknak okozott visszafordíthatatlannak tűnő kárt.

A baloldal társadalomszervezési politikája nagyon egyszerű volt: a megosztás és az egymás ellen fordítás. A társadalom zsidók és magyarok mentén való megosztásáért kiásott árkokat a jobboldalnak kellett betemetnie, hiszen a zsidóság sajnos elfogadta az ügyeletes áldozat szerepét, és a baloldal folyamatosan kijátssza ezt az adut.

A 2010-es választások utáni években vált világossá mindenki számára, hogy a történelem fordulóponthoz érkezett. Elsősorban azért, mert az orbáni államvezetés alapját nem a zsidó és nem zsidó szembenállás határozta meg, hanem sokkal inkább a pragmatikus együttműködés, a múltbéli traumák konszenzuális feloldozása és megélése.

Hiába írta Heller Ágnes, hogy Magyarországon az antiszemitizmus hagyományosan a jobboldalhoz kötődött, ezzel igazából ráerősített a már meglévő sztereotípiákra, és mára már kiderült, hogy az antiszemitizmus a baloldal problémája.

Heller Ágnes bigottságát igazából saját maga támasztja alá, hiszen meggyőződésesen azt állította, hogy a baloldaltól és a liberális közvéleménytől teljesen idegen az irracionális Izrael-ellenesség és az arab-muszlim világ heroizálása.

Mindannyian látjuk, olvassuk, tapasztaljuk, hogy a baloldal meggyőződésesen Izrael-ellenes és az utolsó pastu pásztorra is hatalmas pátosszal és heroizmussal tekint. A baloldal hősei 2018-ban az arab terroristák, embercsempészek, erőszakos elkövetők, nigériai tehénhajcsárok, brüsszeli bürokraták és szójatejet ivó, babzsákfoteles forradalmárok.

Egy korábbi tanulmányában Heller nagyon fifikásan megjegyezte, igazából nem lehet meghatározni, hogy ki az antiszemita – mint írja, egyszerűbb ezt kitapintani. Magyarul ez annyit tesz: az az antiszemita, akire én azt mondom. A baloldali antiszemitizmust igazából Victor Adler szocdem politikus határozta meg a legteljesebben, mint írja: az antiszemitizmus a hülyék szocializmusa.
De mi az ideológiai alapja a nyugat-európai baloldal antiszemitizmusának?

A válasz nagyon egyszerű. Az egyházellenesség. Ezért hunynak szemet a muzulmán judeodémonizálás felett is. Hiszen a baloldali mozgalmak kötőeleme az egyházellenesség, szűkebb értelemben a keresztényellenesség. Így a muzulmán szimpátiát a multikulturalizmus jegyében, míg az antiszemitizmust az egyházellenesség jegyében ölelik keblükre a balosok. Általában a szélsőséges iszlám vérvádjai ellen sincs kifogása a baloldalnak, hiszen azt a multikulti értékei védik.

A tolerancia, a befogadás, az elfogadás és az önfeladás jegyében a baloldal azt is eltűri, ha az imámok a keresztények és a zsidók meggyilkolására szólítják fel híveiket. Mint azt kifejtik imáikban: „a zsidók Allah ellenségei, a zsidókat Allah mindörökre megátkozta, s a muszlimok vallási kötelessége a zsidók ellen harcolni, mi több, vallási kötelesség zsidókat ölni.”

Ulrike Meinhof baloldali terrorista a ’70-es években azt találta mondani, hogy az antiszemitizmus valójában a kapitalizmus gyűlölete.

A mai modern baloldal antiszemitizmusa már nem annyira a szellemi elődjében, Marxban gyökerezik (ez részben azért van, mert a mai baloldal a nagytőke kiszolgálója és a féktelen kapitalizmus híve), aki úgy gondolta, hogy a zsidók igazi vallása a pénz, hanem sokkal elvontabb alapon nyugszik. Ennek az alapnak a tartópillérei a liberalizmus, a multikulturalizmus, az identitásprobléma és a hagyományos értékrend gyűlölete.

Az ortodox (bigott) szocialisták helyét átvevő relativista, posztmodern haladár baloldal a fenti tartópillérek mellé beemelte az Izrael-ellenességet is. Érveik szerint Izrael a gyarmatosító, a kapitalizmus megtestesítője, ezért a baloldali világmegváltás ellenfele.

A progresszív baloldal minden igyekezetével azon van, hogy az Izrael-gyűlöletet és a cionizmusellenességet elfogadhatóvá tegye, miközben az újonnan felfedezett és keblére ölelt iszlamofóbiát új antiszemitizmusként jelöli meg. A baloldali antiszemitizmus új szövetségeseket keresett, és talált is a muszlim közösség soraiban.

A baloldali szalonokban manapság nem trendi zsidópártinak lenni, a legújabb módi az önfeladás és a muszlim térhódítás pártolása – akár az őshonos európai közösségek kárára is.

A nagy nyugat-európai lapok, a Spiegel, a BBC, a La Stampa, a Deutsche Welle, a The Guardian, a Libération, az Independent, a Corriere della Sera és Le Monde hasábjain általában olyan tudósítások, véleménycikkek jelennek meg, amelyek alátámasztják Heller ­– a baloldal ­által soha nem idézett – véleményét, mely szerint a radikális jobboldal és a baloldal egyre közelebb áll egymáshoz, és sokkal inkább tolerálja az antiszemitizmust. Liberális szerzők sűrűn bírálják Izraelt, a konzervatív keresztény és zsidó közösségeket, miközben istenítik az pakisztáni kecskepásztort és a német szélsőbalos aktivistát.

A szélsőjobboldaliak és a neonácik egyidőben szervezetileg is egymásra találtak, hiszen a 2000-es években gründolt balos ATTAC nevű szervezet támogatója volt Tamás Gáspár Miklós mellett egy halom más szocialista politikus is, és ezen szervezet rendezvényein izraeli zászlók égetése után „nem akarunk többé zsidó disznókat!” felkiáltással tértek nyugovóra.

A radikális európai jobboldal azonban fokozatosan kifarolt a szélsőbaloldaliak mögül, akik dzsihadistákkal és keményvonalas muzulmánokkal helyettesítették őket. A normalitás trónjára törő szörnyszövetség baloldaliakból, a médiát uraló szélsőliberálisokból és szélsőséges muzulmánokból áll.

A statisztikai adatok egyértelműen alátámasztják a baloldali antiszemitizmus tényét. A 2000-es évektől folyamatosan nőtt az antiszemita indíttatású támadások száma. A történelemben először a zsidóságot nem a szélsőséges csoportok támadták, hanem a baloldallal szövetséges muzulmánok.

Korábban már számszerűsítettük a baloldali antiszemitizmus eredményeit. Akkor megállapítottuk, hogy több ezer nyugat-európai család kényszerült elvándorlásra. Miközben a baloldali média hurráoptimista a migráció kapcsán, addig európai emberek ezrei kényszerülnek lakóhelyeik elhagyására.

Felmérések szerint a muzulmán bevándorlók nagy része szélsőséges iszlamista nézeteket vall. Franciaországban ez az arány 53, Svédországban 51, Nagy-Britanniában 36, Németországban pedig 34 százalék volt. Ehhez képest sokkal kevesebben voltak azok, akiket szélsőjobboldaliak részéről ért atrocitás – Franciaországban például csak 4, Svédországban 5, Nagy-Britanniában 7, Németországban pedig 11 százalék volt ez az arány. A felmérésből az is egyértelmű, hogy a zsidógyűlölet mára inkább már baloldali jelenséggé vált, főleg Nyugat-Európában. A megkérdezettek szerint Franciaországban az antiszemita incidensek 18, Svédországban 25, Nagy-Britanniában 14, Németországban pedig 9 százaléka a baloldaliak számlájára írható.

A zsidók és a keresztények dehumanizálása, férgekhez és egyéb élősködőkhöz való hasonlítása egyre gyakoribb az Európába hívott muszlimok körében. A jelenség természetesen nem új keletű, de a baloldali politikai erők és a liberális közvélemény közvetett támogatása új formát biztosít a tartalomhoz. Sokan úgy vélik, a szavazók nélkül maradó baloldali elit rájött arra, hogy úgy tudnak visszakerülni a hatalomba, ha valamelyest engedményeket tesznek az egyre nagyobb számú muszlim közösségeknek.

erdeklodolakos

Hozzászólások száma : 174
Join date : 2011. Jul. 13.

Felhasználó profiljának megtekintése

Vissza az elejére Go down

Egymillióan a magyar sajtszabadságért

Témanyitás  gyorgy on Hétf. Szept. 10, 2018 5:58 am

Egymillióan a magyar sajtszabadságért

Honnan tudod, hogy vér-liberális vagy?

1. A sajtószabadságért küzdesz, de ha más ideológiájú sajtó ír véleményt, akkor azt cenzúráznád vagy betiltanád, de minimum feljelented a fészbuknak.
2. „Haladó” internacionalista vagy, és undort érzel minden iránt ami magyar, elavultnak, primitívnek, múltba révedezőnek tartod a magyság tradicionális kultúráját.
3. Ha a Magyarország kulturális, politikai, gazdasági, vagy katonai harcban áll egy külföldi erővel szemben, akkor a külföldinek drukkolsz, legyen az francia, román, szovjet vagy akár George Soros.
4. Ha liberális ideológiájú parlament kormányoz, csak akkor van szerinted demokrácia, ha a választáson más ideológiájú párt nyer, akkor diktatúrát kiabálsz.
5. Szerinted a kultúra az értelmiség kizárólag a városi liberálisok kiváltsága, mindenki más „mucsa” paraszt, műveletlen, és „birka”. A kritikus gondolkodást hirdeted, de a liberalizmusra nem alkalmazod a kritikus gondolkodást, mert az ugye kivétel.
6. Minden deviáns jogaiért és idegen népek érdekeiért küzdesz, de a „határon-túli” magyarok irritálnak, legszívesebben megvonnád tőlük a szavazati jogot is.
7. Kőkemény ateista és materialista vagy, minden keresztény szellemiségtől hányingered van, ha tehetnég minden szakrális jelképet eltüntetnél a közéletből, például a címerből a kettőskeresztet, vagy a Szent Koronát.

+1. Annyira toleráns vagy, ha valaki más ideológiát vall, más pártra szavaz, akkor arra azt mondod, hogy nem gondolkozik hanem valakinek mélyen a seggét nyalja. (Ez valójában rejtett kívánság, hisz mindenki magából indul ki.)

gyorgy

Hozzászólások száma : 167
Join date : 2011. Jul. 27.

Felhasználó profiljának megtekintése

Vissza az elejére Go down

Re: Nacianolismus, Internacianilizmus!

Témanyitás  priskinlaszlo on Kedd Jan. 22, 2019 8:25 am

A szocialista demokrácia és a liberális demokrácia szellemében gondolkodó, élő eberek értelmi képessége napjainkra elégé beszűkült.
Az öt mondatnál hosszabb írást legtöbbször el sem olvassák de ha el is olvassák sem értik.
Ezért nem a vita indító íráshoz fűznek véleményt hanem a nemzetben gondolkodót személyében támadják Irigykednek, gyűlölködnek, fenyegetőznek, valótlanságot állítanak és rágalmaznak.
Akinek nincs reális értékrendje az nem értheti a napjainkban történő átalakulást.
Vagyis az Európai Egyesült Állam és az ÚJ VILÁGREND létrehozását és az azzal járó gyökeres változásokat.
.Ha el is olvassák a nemzetben gondolkodók véleményét szinte biztos hogy egészen mást vesznek ki belőle, mint amit a vélemény író szándékozott közölni.
A fordított gondolkodás azért működik náluk mert 40+12-évig ha állandóan hazugságot állandóan a rosszat hallják a vezéreiktől és ezért az ivódik beléjük.
Ez legtöbbnél olyan erőss személyiség torzulást idéz, hogy amit látnak egtapasztalnak azt is tagadják.
A végén a valóság az internacionalistáknak smafu
Sőt egyenesen idegesek lesznek a valóságtól
.Azt mondják az igazságra hogy hazugság, csupán csak azért mert nem hallottak róla az általuk DOMINÁNS egyednek tartott vezérüktől, az általuk sztárolt liberális újságíróktól.
Az, hogy az európai fehér ember maradéka egy olyan médián keresztül kénytelen szemlélni a világot, amely nemcsak hogy nem segít abban, hogy esetleg mégis életben maradjon a keresztény civilizáció, hanem éppen ellenkezőleg, ő maga áll a keresztény civilizáció önfelszámolási folyamatának élére.

priskinlaszlo

Hozzászólások száma : 44
Join date : 2018. Dec. 25.

Felhasználó profiljának megtekintése

Vissza az elejére Go down

Re: Nacianolismus, Internacianilizmus!

Témanyitás  priskinlaszlo on Pént. Feb. 15, 2019 5:35 am

A hazai balliberális pártok és az általuk kitartott fake news média után az internacionalista baloldal, illetve a sajtóorgánumaik is a családtámogatási program miatt frontális támadást indítottak hazánk ellen.

Az internacionalisták azt követelnék Orbán-kormánytól:
A magyar családok támogatása helyett a migránsok betelepítésére fordítsa a rendelkezésre álló forrásokat.

A nyugat-európai baloldali pártok, nyíltan beavatkoznak hazánk belpolitikai életébe.

Az internacionalisták akarják meghatározni milyen módon kezelheti a magyar kormány a demográfiai helyzetből adódó kihívást.
Arra szólítják fel hazánk vezetését, hogy a magyar családok támogatása helyett migránsokat fogadjon be.
A 2007-es  Szoc -lib kormány tervezettek szellemében, mínium egy millió  migránst  fogadjon be.

Az EU liberálisai magyar kormány azon döntését, hogy a hazai családokat helyezik előtérbe és a magyar gyerekek megszületését ösztönzik, a leghatározottabban elítélik.

A szociáldemokrata  Annika Strandhäll svéd szociális ügyekért felelős miniszter a következőképpen reagált a vasárnapi évértékelőre: "Riasztó, ami Magyarországon történik.
Most Orbán azt akarja, hogy több »valódi« magyar gyerek szülessen.
Ez a politika a harmincas éveket idézi."
A magyar nők még soha nem  tüntettek az állítólagos nemi egyenlőtlenségek ellen.
Ilyen jellegű demonstrációra ugyanis még soha nem került sor Magyarországon.

A svéd liberális politikus,  aggodalmát fejezte ki amiatt is,
hogy „a hasonló politikák milyen hatással vannak arra az önállóságra, amiért a liberális nők a liberálisok vezette országokban harcoltak".

A liberális lapok szerint a bevándorlásellenes, nemzeti kormány, populista.
A magyar kormányfő azt akarja, hogy a nők a tűzhelynél maradjanak és gyereket neveljenek.
Az ilyen törekvés üzenete pedig »kellemetlen asszociációkat« vet fel az 1930-as évek Németországával.

Az internacionalisták azzal is vádolják a magyar kormányt, hogy túlhangsúlyozza az anyák szerepét az apákkal szemben, csorbítja a nők szabadságát.
Ezáltal gazdasági függőségbe, sőt, életveszélybe sodorja a nőket.
Mivel a házas társukhoz  kötnék őket.

Ennek ellenére Magyarországon a nők nem tüntetnek a nemi egyenlőtlenségek ellen.
Az ország vezetői pedig nemcsak „brutális menekültpolitikát" folytatnak, hanem nyíltan szembeszállnak az antiszemiták, rasszisták és a fasiszták ellen.
A magyarok nem engedik szabadon átkelni a határon  a migránsokat.
Továbbá nem támogatják a gender studiest  sem.

http://www.origo.hu/itthon/20190214-osszehangolt-tamadast-inditott-hazank-ellen-az-internacionalista-baloldal.html?utm_source=fb&utm_medium=origo&utm_campaign=itthon&fbclid=IwAR2-rOhC6099q9tTfby1zk1MEkDycVIsX_2VTrujjw5iviJrx1NUh22hoDM

priskinlaszlo

Hozzászólások száma : 44
Join date : 2018. Dec. 25.

Felhasználó profiljának megtekintése

Vissza az elejére Go down

A liberálisok, internacionalisták diadala a NÉP felett.

Témanyitás  priskinlaszlo on Szomb. Feb. 16, 2019 8:29 pm

A liberálisok, internacionalisták diadala a NÉP felett.
"Nézd, mi 1945-től sikeresen silányítjuk a magyart, és a cél nem kevesebb mint megszüntetjük Magyarországot, és szanáljuk!
Bámulatos eredményeket értünk el a magyar politikában!
A magyar beszédben a "baloldali" az "szélsőséges kapitalista liberálist jelent",
így ebben a "szánalmatos" országban természetesen már nem jöhet létre baloldali politizálás.
Sőt! A néhai SZDSZ is szélsőliberális volt, tehát sikerült lejáratunk a munkás érdekképviselő szocdem elveket is.
Az antiszemitizmus is meghonosodni látszik, amiben a problémák megoldását a sérültté szocializáltak rossz helyen keresgélik.
Elértük, hogy sokan akár háború árán is visszaszereznék a Trianonban jogtalanul elvett területeket.
Mi liberálisok mi a háborúkat szeretjük, mert sok veszteséggel és költséggel - és így profittal járnak. Mostanában érik be az aranybullázás erősítése, amit az emberek úgy emlegetnek pozitívan, hogy közben ez pl. rasszista és nemesi adómentességet garantáló törvénygyűjtemény volt.
Erősítjük a klerikális reakciót, egyre többen kérdezik, hogy pl. az Akadémia miért nem katolikus irányítás alatt van, és hogy lehet "istentelen" egy ilyen súlyú intézmény?
Elértük azt is, hogy a magyarok nosztalgiával tekintenek vissza a röghöz kötésre, a rögtönbíráskodásra, és a hűbériségre, meg a politikai és más jogok teljes hiányára.
A közelmúlt elborzasztó képét is erősítjük, és bár azt hirdetjük hogy 1990-után kommunisták nincsenek. Ugyanakkor tematizátor ügynökeinknek kiadtuk a feladatot: mindenhol kommunista ügynökökről kell írni - Felkészülve a Soros György utáni korszakra.
És végezetül a Kádár nosztalgia..
Mi liberálisok támogatjuk az egypártrendszert is, hiszen kis krumplilevesért könnyen rávehető a magyar az irányítás átengedésére
Így még olcsóbban tudjuk szanálni Magyarországot.
A liberális közönséget is összezavarjuk, őket arra vesszük rá, hogy ne másokkal törődjenek, hanem csak a nemiség válfajaival kell foglalkozniuk, hiszen "már minden problémát megoldottunk mi liberálisok", illetve rá kívánjuk őket venni arra, hogy elutasítsák az atomerőműveket, holott az olajkorszak után zömében atommal termelünk majd áramot.
És mindezt összegezve: Hogy miért nem fog Magyarország soha talpra állni?
A válasz roppant egyszerű, a lakosság elenyésző százaléka mentes ezektől a manipulációktól.
Ezek az irányzatok valójában politikailag vállalhatatlanok."

priskinlaszlo

Hozzászólások száma : 44
Join date : 2018. Dec. 25.

Felhasználó profiljának megtekintése

Vissza az elejére Go down

Re: Nacianolismus, Internacianilizmus!

Témanyitás  Ajánlott tartalom


Ajánlott tartalom


Vissza az elejére Go down

Vissza az elejére


 
Permissions in this forum:
Nem válaszolhatsz egy témára ebben a fórumban.